Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

Metoda Krakowska

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości. Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Metoda sylabowa, która opiera się na wspomaganiu i stymulacji pracy lewej półkuli mózgowej, która przetwarza świat sekwencyjnie, oraz wykorzystaniu zdolności symultanicznych prawej półkuli mózgowej.
Lewa półkula mózgu bowiem odpowiada za przetwarzanie reguł, przetwarza czas, porządkuje sekwencyjnie ( element po elemencie, szczegółowo) dostrzega i analizuje różnice, odkrywa relacje między elementami, oraz bardzo ważne: odbiera, zapamiętuje, przetwarza i tworzy informacje językowe oraz przetwarza linearnie teksty czytane.
Prawa półkula mózgu natomiast opracowuje informacje symultanicznie (globalnie), przetwarza dane przez podobieństwo, rozpoznaje, zapamiętuje oraz przetwarza poprzez odniesienie do posiadanych już informacji. Przetwarza również muzykę, przestrzeń, znaki ikoniczne, odbiera i ukazuje negatywne emocje, rozpoznaje twarze.
Oczywiście obie półkule muszą ze sobą współpracować!
Między nimi znajduje się spoidło wielkie, czyli inaczej ciało modzelowate. Jego funkcją jest przekazywanie informacji między półkulami.

PODSTAWOWE ELEMENTY METODY TO:

1.Stymulacja słuchowa
2.Komunikacja ułatwiona
3.Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne
4.Manualne Torowanie Głosek
5.Techniki komunikacyjne
6.Programowanie języka
7.Dziennik wydarzeń
8.Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
9.Terapia funkcji wzrokowych
10.Stymulacja funkcji motorycznych
11.Wybór dominującej ręki
12.Kształtowanie zabawy tematycznej
13.Stymulacja lewej półkuli mózgu
14.Kształtowanie zachowań społecznych
15.Stymulacja poznania wielozmysłowego
16.Stymulacja pamięci
17.Ćwiczenia kategoryzacji
18.Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
19.Logoterapia czyli rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA TO:
– układanie takiego samego obrazka do takiego samego

– wyszukiwanie wśród obrazków jednego różniącego się szczegółem
– dobieranie brakujących elementów do obrazka
– układanie historyjek obrazkowych
– składanie obrazków z części
– odnalezienie na dużej ilustracji przedmiotu pokazanym na pojedynczym obrazku na małym obrazku
– układanie wzorów tematycznych i atematycznych

STYMULACJA SŁUCHOWA TO:
– naśladowanie wydawania dźwięków

– lokalizacja źródła dźwięku
– rozpoznawanie i zapamiętywanie dźwięku
– różnicowanie dźwięków
– połączenie dźwięku z innymi bodźcami
– naśladowanie sekwencji dźwiękowych
– naśladowanie usłyszanych sylab, wyrazów, zdań
– rozpoznawanie i zapamiętywanie zdań
– różnicowanie zdań

STYMULACJA LEWEJ PÓŁKULI TO:
Opanowanie języka mówionego i pisanego wymaga opanowania umiejętności szeregowania, układania sekwencji oraz dostrzegania relacji.

Szereg – ciąg elementów ustawionych obok siebie w linii prostej.

Podczas konstruowania szeregów do ćwiczeń stymulujących powinny być uwzględnione następujące cechy:
– rosnąca wielkość
– malejąca wielkość
– stopniowe domykanie rysunku
– rosnąca intensywność barwy

Nauka układania szeregów odbywa się w następujących etapach:
– naśladowanie
– kontynuowanie
– uzupełnianie
– samodzielne układanie szeregu

Sekwencja – jest ciągiem znaków uporządkowanych według określonej zasady. W sekwencji struktury powtarzają się.
Wprowadzamy w takich samych etapach jak wyżej szeregi.

Relacje – zależność między dwoma lub większą liczba elementów.
Najistotniejsza umiejętnością jest dostrzeganie różnic i związków między dwoma lub większą liczbą elementów. Relacje przetwarzane są lewopółkulowo – sekwencyjnie.
Rodzaje ćwiczeń:
– identyfikowanie
– różnicowanie
– porównywanie

ĆWICZENIA PAMIĘCI
Pamięć symultaniczna – odnosi się do całościowego przechowywania informacji w prawej półkuli mózgu.

Pamięć sekwencyjna – zależy od prawidłowego funkcjonowania lewej półkuli mózgu. Zapamiętywanie sekwencyjne jest zapamiętywaniem krok po kroku, z uwzględnieniem linearnego uporządkowania po sobie bodźców.

ĆWICZENIA MYŚLENIA
-kategoryzowanie – wymaga współpracy obu półkul mózgowych prawa dostrzega podobieństwo a lewa różnice, by wykluczyć element zbioru.

-myślenie przyczynowo-skutkowe – układanie historyjek obrazkowych

STYMULACJA WSZYSTKICH WYMIARÓW MOTORYKI
Wpływa na rozwój języka oraz funkcji poznawczych.

Ćwiczenie małej motoryki maja na celu osiągnięcie precyzji w posługiwaniu się dominująca ręką.
Ćwiczenia dużej motoryki muszą być połączone z działaniem w rzeczywistym życiu. Tylko wówczas będą sprzyjały kształtowaniu się funkcji poznawczych.

 

KONTAKT

Monika Gosk

tel. 518 262 252

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 431

Realizacja KreativDesign